logo nbf

Ved tildeling av midler fra Norges Idrettsforbund (hovedtildelingen) blir det holdt tilbake en del midler i påvente av innsendt regnskap m.v.   Da vår Kontrollkomite anbefalte at regnskapet ikke godkjennes reagerte NIF med å innkalle vår Kontrollkomite og vår president og generalsekretær til møte for å få klarhet i forholdene.

Vi har nå mottatt følgende epost fra NIF:

 

Sak: Utbetaling av resterende del av post 2-midlene for 2017 til Norges Bueskytterforbund 

Viser til vårt møte 04.09.2017.
Norges Bueskytterforbund har mottatt en oppsummering på epost.

NIF har mottatt økonomisk rapportering fra Norges Bueskytterforbund for 2016, mens særforbundets kontrollkomité har avgitt en beretning for 2016 som anbefaler at regnskapet ikke godkjennes. Det ble derfor avholdt et felles møte for å oppklare sakens fakta.

I møtet 04.09.2017 fikk NIF bekreftet følgende:

  • Årsregnskapet til Norges  Bueskytterforbund viser et overskudd på overkant av kr 250.000. Dette er noe bedre enn budsjettert.
  • Det foreligger ingen spesielle hendelser i 2016 av vesentlig karakter.
  • Forbundet har solid egenkapital.
  • Det er mottatt en ren revisjonsberetning for 2016.
  • Kontrollkomiteen bekreftet ovenstående, og fremla ingen dokumentasjon på at regnskapet til Norges Bueskytterforbund for 2016 inneholder vesentlig mangler.

NIF vurderer saken dithen at det blir urimelig å holde tilbake post 2-midler så lenge forbundet har rapportert tråd med rapporteringskravene, siden det ikke foreligger noe dokumentasjon på at det revisorgodkjente regnskapet inneholder vesentlig mangler.
Resterende del av post 2-midlene til Norges Bueskytterforbund vil bli utbetalt snarest.

Med vennlig hilsen 
Øystein Dale (s)
Konstituert generalsekretær i Norges idrettsforbund

Kontrollkomiteens beretning vil bli lagt fram for Tinget til behandling på vanlig måte.