Det årlige møtet mellom de nordiske landene ble i år avholdt på Thon Gardermoen Park Hotel siste helg i februar, og ble som vanlig avholdt i hyggelige former.

Innledningsvis fortalte de tilstedeværende (Danmark, Færøyene, Sverige og Norge) om de viktigste sakene de for tiden var opptatt av.

I Sverige var nå spørsmålet om tillatelse til jakt er "varmt tema" og fra forbundshold var man redd for mulig innføring av lisensplikt på buer, som man mente ville hemme rekrutteringen.
For øvrig satser man nå på ensartet opplæring i alle ledd, slik at skyttere som kommer på samlinger (regionalt eller nasjonalt) har det samme grunnlag og samme forståelse av "hva og hvordan".
Det framkom ellers at bortsett fra "OL-gruppen" er det betydelig økonomisk egeninnsats fra skyttere for deltakelse i internasjonale konkurranser og mesterskap, og f.eks. reiser compound skytterne til EM innendørs på egen regning, selv om de befinner seg i verdenseliten.

I Danmark var man nå opptatt av at World Cupfinalen 2009 skal gå i København knyttet opp mot åpningen av en ny IOC-periode.
For øvrig mener man nå å høste gode resultater av sine ungdomssamlinger og ungdomsleire, og man bruker noen av sine "eliteungdommer" som trenere regionalt og lokalt - og har dermed også en "payback" for sin satsing.
Ellers registrerer man med en viss skuffelse at feltskytingen er nærmest "død", mens det er gryende interesse for 3D.

På Færøyene, som har et svært lite forbund, sliter man med rekruttering av drivkrefter/støttepersonell/trenere og man har visse vanskeligheter med å motivere sine ungdommer til å satse det som er nødvendig for å komme på internasjonalt nivå, tross enkelte talenter.
Derimot har man ervervet seg god pressedekning og relativt lett for å få sponsorer.

Et viktig punkt på sakslista var forestående internasjonal kongress innen EMAU (Europeisk Bueskytteunion), der Eva C. Thesen redegjorde for de viktigste temaene som var kjent på dette tidspunkt.
Man samkjørte sine synspunkter og hadde flere gode kandidater til forskjellige verv;
Styret: Eva C. Thesen (Norge) gjenvalg - og dersom forslag om utvidelse av Styret går gjennom (sannsynlig) stiller også Rolf Lind (Danmark) som kandidat.
Dommerkomite: Klaus Lykkebæk (Danmark)
Ungdomskomite: Gullimar Åkerlund (Sverige)
Feltkomite: Cenneth Åhlund (Sverige)

I EMAU (og FITA) har man mulighet for å kunne stemme også for én annen nasjon, og man undersøker mulighetene for å få representere Island og Litauen (som ofte ikke er tilstede).

Ellers er som kjent Nordisk Ungdomsmesterskap det store samarbeidsprosjektet blant de involverte landene; og her ble følgende diskutert:

a) Nedre aldersgrense.
Man ble enige om ikke å innføre noen nedre aldersgrense i NUM, men man skulle heller ikke oppmuntre de yngste utøvere til deltakelse da hele miljøet er beregnet på ungdom 13-18. Norge kan som kjent ikke stille med yngre utøvere i hht idrettspolitiske vurderinger (NIF).

b) Feltskyting - kun oppmålte avstander.
Spørsmålet ble diskutert, men man gjorde ingen endringer. Det blir kun oppmålt felt også i 2009, da både Danmark og Norge var helt klare på at deltakelsen ville bli vesentlig mindre - om noen - dersom man skulle skyte på ukjent avstand.

c) Lagledere etc. i feltskyting.
På bakgrunn av en diskusjon etter felt-NUM i 2007, ble det enighet om å la lagledere og publikum følge patruljene ut i terrenget. Dog gjøres det på forhånd oppmerksom på at assistanse (treffanvisning, coaching etc.) ikke er tillatt.

d) Avmelding - startavgift.
I NUM-sammenheng ble man enige om at dersom avmelding skjer innen en uke før konkurransestart, blir startavgiften tilbakebetalt.

e) Langbueklasse.
Det ble enighet om å innføre en langbueklasse i NUM skiveskyting. Det blir en felles klasse, der man enten kan bruke tre- eller aluminiumspiler, og der skyteavstanden er 30m/122cm skive. (Obs. Dette er ikke en trad-klasse).

f) Arrangør NUM Skive 2010.
Dessverre så ikke Færøyene seg i stand til å arrangere NUM 2010 - og dette arrangementet skal da forutsetningsvis avholdes i Norge.

Av andre samarbeidsopplegg landene i mellom; SBF og DBSF innbyr noen plasser ved høyere trenerutdanning til de øvrige nasjonene.
NBF benytter slike plasser for de trenere som er interessert i og har behov for utdanning utover vår trenerutdanning. Høsten 2008 tar vi sikte på deltakelse i Danmark.

SBF planlegger et trenerseminar med koreansk trener høsten 2008 og inviterer de øvrige nasjonene. Danmark og Sverige har tidligere hatt deltakere på seminarer med den aktuelle trener som også benyttes på FITA-nivå, og er svært positive. Spesielt er de positive til de praktiske bitene med hvilke øvinger og måter å korrigere på, idet teorien ikke inneholder noe særlig utover det man allerede vet.

NBF følger opp et felles initiativ om en skandinavisk dommerkonferanse hvert annet år, for samkjøring av prosedyrer og regelforståelse, samt som trening spesielt for yngre dommere som ser en "karriere" som dommer på internasjonalt nivå.