nbf logoI disse dager er det sendt ut – i vanlig postgang til klubbens adresse eller klubbens leder - fakturering for avgifter og Buestikka for 2015.    

Litt om denne faktureringen for å unngå for mange spørsmål:

Administrasjonsavgift

Dette er en avgift som klubben betaler etter størrelse, basert på det antall delegater man kan ha på vårt forbundsting. Dette fordeler seg på hhv kr. 500,- / kr. 1000,- / kr. 1500,-.

Klubber som er nyere enn tre år (innmeldingsår pluss de to neste) er fritatt for denne avgiften.

Aktivitetsavgift

Dette er en avgift på samme måte som lisens; den baseres på det antall konkurranseskyttere klubben har hatt i perioden innendørs 2013/14 og utendørs 2014 – og den utgjør kr. 200,- pr. konkurransedeltaker. I denne sammenhengen inkluderes 10-årsklassen, slik at man like gjerne kan bruke betegnelsen «stevnedeltakere». Nye klubber er også fritatt for denne avgiften.

Abonnement på Buestikka

Her legges den oversikten vi har mottatt inntil 5. juni i år, til grunn for faktureringen. Nye medlemmer som kommer til utover høsten 2015/våren 2016, vil være «gratis» inntil ny fakturering foreligger, og det ansees viktig at nye medlemmer meldes inn i ordningen slik at de får bladet. Det er selvsagt også viktig at vi får beskjed om de få som slutter, slik at vi ikke bruker ressurser på fortsatt å sende bladet til dem.

For ordens skyld; bladet er obligatorisk for alle medlemmer.