WAHjemmeside

På grunn av restriksjoner i forbindelse med Coronavirus-pandemi og stopp i alle arrangement i en tid fremover, er det mulig at det ikke blir tillatt å avholde stevner i april i det hele tatt. Dette vil spesielt påvirke uttaket til EM i 3D, som skal gjøres allerede 11.mai. I kravet for uttak skulle minst 2 tellende resultat være skutt i 2020. Dersom det ikke arrangeres 3D-stevner før i mai, så reduseres antallet tellende resultat i 2020 til ett! Dersom restriksjonene fortsetter inn i mai måned og ingen nye stevner kan avholdes, faller kravet om tellende resultat i 2020 bort, og vi benytter resultater fram til i dag som grunnlag. Forhåpentligvis blir selve mesterskapet i juli mulig å avholde.

Uttak til ungdoms-EM har frist 8. juni. For ungdom er det i henhold til Tingvedtak ingen spesifiserte krav. UK vil drøfte med landslagstrener og sportssjef hvor vi «legger lista» og hvordan vi vekter resultater uansett, men spesielt dersom det ikke blir mulig å arrangere stevner (eller svært få) i mai måned.

Uttak til VM i Felt er først 16.juni, men det er svært få feltbaner og felt-stevner i Norge. I Tingvedtaket står det at man må ha 5 tellende stevner for å bli vurdert, samtidig som det er et styrevedtak på at kun 2 tellende resultat kan være fra samme bane. I tillegg er det samme krav som for 3D at 2 tellende resultat må være fra 2020.  Kravet om 5 tellende resultat reduseres til 4, og dersom det ikke lar seg gjøre å arrangere nok stevner denne våren, kreves kun ett tellende resultat fra 2020. Forhåpentligvis lar det seg gjøre å arrangere stevner igjen i mai og juni slik at det opprinnelige kravet om 2 tellende stevner i 2020 opprettholdes.

UK vil informere om endelig beslutning om endring av krav som skissert over, i god tid før uttak, slik at skytterne vet hva de har å forholde seg til.